NextGeMs Presentation – September 14, 2014

NextGeMs Presentation – September 14, 2014

NextGeMs Presentation Download Video Download Audio

NextGeMs Leaders – September 14, 2014

NextGeMs Leaders – September 14, 2014

NextGeMs Leaders Download Video Download Audio

NextGeMs – September 14, 2014

NextGeMs – September 14, 2014

NextGeMz Choir Download Video Download Audio

Evening Worship Service – September 14, 2014

Evening Worship Service – September 14, 2014

Pastor Danny Balm Escobar Download Video Download Audio

English Worship Service – September 14, 2014

English Worship Service – September 14, 2014

Pastor Danny Balm Escobar Download Video Download Audio

Visayan Worship Service – September 14, 2014

Visayan Worship Service – September 14, 2014

Pastor Danny Balm Escobar Download Video Download Audio

Prayer Worship Service – September 10, 2014

Prayer Worship Service – September 10, 2014

Pastor Danny Balm Escobar Download Video Download Audio

English Worship Service – September 7, 2014

English Worship Service – September 7, 2014

Pastor Danny Balm Escobar Download Video Download Audio

Evening Worship Service – September 7, 2014

Evening Worship Service – September 7, 2014

Pastor Jan Frederick Digno III Pastor Jan Frederick Digno III Download Video Download Audio

Choir – September 7, 2014

Choir – September 7, 2014

SOMEBODY’S WAITING Laymen-WOMISSO Download Video Download Audio